پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت ماندگی

پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت ماندگی   افزایش چشمگیر تولید شیر در اوایل دورة شیردهی، بروز مشکلات مختلف تولیدمثلی را افزایش میدهد. از این رو، آگاهی از شاخصهای تولیدمثلی و اهمیت اقتصادی آنها، از مسائل مهم در…

ادامه مطلب