سقط جنین در گاوشیری

سقط جنین در گاوشیری   چندین عامل در #مرگ ومیر جنین نقش دارد که میتوان اختلالات ژنتیکی، فیزیولوژیک،آندوکرین یا محیطی را نام برد؛ که دراین میان نشان داده شده است که ۵۰ درصد سقط جنین در ثلث اول آبستنی به…

ادامه مطلب