مدیریت مطلوب برای بهترین عملكرد

مدیریت مطلوب برای بهترین عملكرد   در مزارع پرورش گاوهای شیرده،علاوه بر تولید مطلوب شیركه از گاوهای پر تولید مورد انتظار است،،مدیریت ازمناسب نیز باید اعمال شود. این مقاله شماری از جنبه های مدیریتی را كه می تواند در افزایش…

ادامه مطلب