معیارهای ارزیابی گاو شیری جهت خرید

معیارهای ارزیابی گاو شیری جهت خرید   ● نشانه های عمومی گاو سالم قبل از خرید گاو شیری باید ازسالم وبیمارنبودن آن اطمینان پیدا کنید. باید توجه کنید که گاو مورد نظر به طور مرتب واکسینه شده است وکارت بهداشت…

ادامه مطلب