ضدعفونی و سم پاشی دامداری

ضدعفونی و سم پاشی دامداری ضدعفونی یا گندزدایی به معنی عمومی مبارزه بر علیه امراض واگیردار و عوامل مولده آنها است. به‌عبارت دیگر مبارزه بر علیه عواملی که ناقل باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌های تک یاخته‌ای نیز می‌باشد. ضدعفونی‌کننده‌ها بر دو گروه : ۱- عوامل فیزیکی…

ادامه مطلب