اقدامات مديريتی در رابطه با كنترل بو در جايگاه‌های دامی بسته

اقدامات مديريتی در رابطه با كنترل بو در جايگاه‌های دامی بسته بوی ناشی از جایگاه‌های دامی بسته، باعث ایجاد مشكل برای همسایگان و افراد بومی موجود در محل می‌شود. غالبا این مشكلات منجر به شكایت از سوی افراد و مراجعه…

ادامه مطلب