كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گاو شیری

كاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گاو شیری   ● مقدمه: در سال شش زمان كلیدی وجود دارد كه وضعیت بدن دام باید مورد ارزیابی قرار گیرد.این زمان ها عبارتند از: اواسط دوره خشكی زایمان و تقریبا ۲۷۰،۱۸۰،۹۰،۴۵ روز بعد…

ادامه مطلب