مبارزه سیستماتیك با اسهال گوساله ها

مبارزه سیستماتیك با اسهال گوساله ها     گوساله های پس از زایمان توسط تعداد كثیری از میكروبهای گوناگون (باكتریها، ویروسها و پارازیتها) كه در تمام محیط و احتمالاً توسط مادر درهنگام زایمان انتقال داده میشوند در معرض خطر قرار…

ادامه مطلب