مشکلات ناف درگوساله های تازه متولد شده

مشکلات ناف درگوساله های تازه متولد شده   درمان عفونتها، وقت گیر و داروهای مورد نیاز هزینه بر می باشند ،از این رو پیشگیری از مشكلات ناف در مورد گوساله های تازه متولد شده مورد توجه بسیاری واقع شده است. در یك…

ادامه مطلب