استانداردهای غذایی برای تولید مثل

استانداردهای غذایی برای تولید مثل   در حیوانات داشتی همانند حیوانات در حال رشد و پرواری، اثرات متقابلی بین تغذیه و تولید وجود دارد. تولید مثل نیازمندیهای تغذیه ای حیوان را افزایش می دهد و برعکس میزان تأمین مواد مغذی…

ادامه مطلب